Update over randwegplan

mei 8, 2023

Het is wat stil geworden rond de plannen voor de randweg om het dorp die de Hoofdstraat moet ontlasten. Dat neemt niet weg dat achter de gemeentelijke schermen zaken gebeuren die we onder het kopje ‘voorbereiding’ kunnen scharen, en waarover het Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) is geïnformeerd. Een overzicht.

De gemeente heeft adviesbureau Roelofs Advies en Ontwerp gevraagd een zogeheten verkeerssimulatiemodel voor Ossenzijl te maken. Er zijn daarvoor grofweg drie scenario’s doorgerekend:

1. Het huidige verkeer door de Hoofdstraat zonder de brug

2. Een randweg die aansluit op de Burgemeester van der Veenweg

3. Een randweg die aansluit op de Lageweg.

1) Het huidige verkeer door de Hoofdstraat zónder brug

Dit scenario heeft de gemeente het inzicht gegeven dat de Hoofdstraat de huidige verkeersintensiteit aankan. Maar zodra de brug opengaat, ontstaan er problemen. Dat zou ook het geval zijn wanneer de verkeersintensiteit toeneemt en de brug er niet zou zijn. De conclusie is dat niet alleen de gemeente als wegbeheerder een verantwoordelijkheid heeft, maar ook de provincie als vaarwegbeheerder. De gemeente gaat om die reden aankloppen bij de provincie.

2) Een randweg die aansluit op de Burgemeester Van der Veenweg

Bekend is dat dit scenario geen voorkeur heeft van het dorp. Het beeld zou kunnen ontstaan dat het probleem van de Hoofdstraat nu een probleem wordt van de Burgemeester van der Veenweg. Toch is het volgens de gemeente voor de politieke besluitvorming nodig om een objectief beeld te krijgen van de mogelijkheden. Uit de verkeerssimulatie blijkt dat de Burgemeester van der Veenweg het verkeer zou kunnen afwikkelen. Hiervoor moeten wel aanpassingen gedaan worden aan de kruispunten.

3) Een randweg die aansluit op de Lageweg

Dit scenario kan het verkeer goed afwikkelen. Het maakt niet uit of er 60 km of 80 km per uur gereden wordt op de randweg (wel voor het geluid). Ook maakt het niet uit welke kruisingsoplossingen worden gekozen. Een rotonde of een kruispunt kan het verkeer afwikkelen.

Kosten en financiën
Op dit moment worden ramingen gemaakt van de verschillende scenario’s. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in de kosten die gemoeid zijn met het geschikt maken van de Burgemeester Van der Veenweg versus een parallelweg daar (het gewenste scenario van het dorp).

Daarnaast heeft adviesbureau Erac een advies gegeven over de mogelijke subsidiebronnen (regionaal, nationaal en Europees) die kunnen worden aangeboord om de randweg mogelijk te maken. Het PBO is het advies aan het bestuderen. Eerder heeft de gemeenteraad al 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de randweg.

Ecologische verbindingszone
Vanuit de agrarische sector is de zorg geuit dat de randweg ten koste gaat van veel landbouwgrond. Deze zorg komt door een foutieve kaart van de geplande ecologische verbindingszone die gepresenteerd is tijdens de informatieavond in het dorpshuis eind vorig vorig jaar. De gemeente heeft hierover wat kou uit de lucht kunnen nemen bij de boeren.

Afgesproken is dat bij de aanleg zo zuinig mogelijk wordt omgegaan met de ruimte. De gemeente zal kijken of het mogelijk is om de eventueel noodzakelijke compensatie van de landbouwgrond elders te realiseren (dus niet in de verbindingszone). Of dat kan, mag of haalbaar is, is op dit moment onduidelijk.

Wordt vervolgd.