Plaatselijk Belang Ossenzijl

Plaatselijk Belang is er voor iedereen


in de Het Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) is een vereniging van en voor inwoners uit Ossenzijl. In de volksmond hebben we het over de dorpsraad die opkomt voor de belangen van het dorp en de Ossenzijligers. De vereniging telt circa 190 leden die 15 euro per jaar contributie betalen. 

Het PBO is het aanspreekpunt voor diverse (overheids)instanties zoals de gemeente Steenwijkerland, de provincie, Staatsbosbeheer en de woningbouwvereniging. ‘Wij gaan namens het dorp in gesprek met deze instanties met als doel veranderingen of verbeteringen voor Ossenzijl voor elkaar te krijgen. Ons dorp moet niet alleen leefbaar maar ook aantrekkelijk blijven voor de inwoners, de ondernemers en de toeristen’, aldus het PBO-bestuur.

Het PBO heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van een nieuwe Dorpsvisie. Hoe zien we bijvoorbeeld de maatschappelijke, toeristische, landschappelijke en agrarische ontwikkelingen in Ossenzijl de komende tien jaar? En waarom is de randweg om het dorp nodig?

De definitieve Dorpsvisie is op 20 oktober 2021 tijdens een speciale dorpsbijeenkomst aangenomen.

> De Dorpsvisie Ossenzijl 2021-2030 is hier te downloaden

Op weg naar de realisatie van de nieuwe Dorpsvisie organiseerde het Plaatselijk Belang al eerder dorpsbijeenkomsten, informatieavonden en een enquête. Verder waren er inloopmomenten waar iedereen zijn of haar zegje kon doen.

Update april 2022: het Plaatselijk Belang is betrokken bij de discussie tussen gemeente, provincie en Staatsbosbeheer over de gebiedsgerichte ontwikkeling van Ossenzijl. Daarin zijn het tracé van de randweg, de ecologische verbindingszone, de realisatie van het European Wetland Center en beperkte woningbouw de hoofdmoten.

Update: op 30 november 2022 is in een dorpsbijeenkomst de stand van (concrete) zaken besproken. Lees het verslag van RTV Oost (https://www.rtvoost.nl/nieuws/2168082/randweg-voor-ossenzijl-grote-stap-dichterbij-gemeente-stelt-5-miljoen-beschikbaar).

Update: tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 september 2023 maakte de gemeente bekend dat de financiering van een randweg met aquaduct haast onmogelijk lijkt. De kosten zijn veel te hoog. Het goedkopere alternatief is een randweg met een brug over de Ossenzijlersloot, maar voor die oplossing gaan de handen niet op elkaar. Lees het verslag van RTV Oost (https://www.rtvoost.nl/nieuws/2262050/verbijstering-in-ossenzijl-de-beloofde-randweg-is-te-duur-en-lijkt-onhaalbaar) 

Update: op 20 september sprak een delegatie van het PBO met de wethouders Bram Harmsma en Melvin Smit. Op voorstel van het PBO gaat de gemeente werken aan een breder ontwikkelingsplan voor Ossenzijl waarin vitaliteit en leefbaarheid krachtige elementen zijn Een randweg (inclusief aquaduct) om het dorp kan daaraan bijdragen. Met een breder plan hopen we kansrijker te zijn wanneer we aankloppen bij subsidiefondsen in ons land en Europa.

Update: op 2 november 2023 maakte het PBO het voorkeurstracé van de gewenste randweg bekend aan wethouder Bram Harmsma. Lees het bericht: https://www.ossenzijl.com/voorkeurstrace-randweg-bekend

Update april 2024: over de ontwikkelingen rond randweg met aquaduct aan de noordkant van het dorp heeft bestuurslid John Rotink in de algemene ledenveergadering van 22 april 2024 de stand van zaken geschetst. Hij memoreerde dat het PBO en het dorp uiteindelijk het tracé van de weg hebben ‘binnengehaald’. Het komt nu aan op het realiseren van de financiering voor de aanleg, waarvoor de gemeente de eerste 5 miljoen heeft klaar liggen (als resultaat van het coalitieakkoord in de gemeenteraad van Steenwijkerland).

Er gaat nu namens de gemeente een lobbyist met een bidbook op pad om de ontbrekende 27 miljoen euro te zoeken, in eerste instantie op nationaal niveau (Provincie, regio en het Rijk). Daarna komt wellicht Europa nog in beeld. Het PBO heeft eerder met hem, René de Heer (ex-wethouder van Zwolle) gesproken. Hij heeft het bestuur overtuigd van zijn aanpak.

De focus komt te liggen op ‘het probleem van Ossenzijl’ in het dorp en op het water, waardoor de leefbaarheid wordt bedreigd. Zijn motto is, dat je van dit probleem uiteindelijk een kans kan maken. Daar bedoelt De Heer mee, dat wanneer het drukke verkeer uit het dorp is en gebruik maakt van de randweg, er ruimte komt voor bijvoorbeeld meer nieuwbouw, horeca en recreatie.
De verwachting is, dat het nog zes tot tien jaar kan duren voordat de randweg er ligt.

Enquête 2020

De buurtsuper, de AED, de school en brievenbussen zijn belangrijke voorzieningen. De randweg, betaalbare starterswoningen en een zwemstrandje staan hoog op de verlanglijst. En over uitbreiding van het toerisme zijn de meningen verdeeld. Zie hier een paar uitkomsten van de dorpsenquête in 2020 die moest bijdragen aan het maken van de nieuwe dorpsvisie voor Ossenzijl.

In totaal vulden 295 mensen van 12 jaar en ouder de enquête in die het Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) digitaal en in print had verspreid. Van hen was 90 procent inwoner, de resterende 10 procent eigenaar van een tweede huis in het dorp. Voorzitter Wim Liesker van het PBO is enthousiast over de respons. “Uiteindelijk heeft tweederde van de bevolking de moeite genomen om de uitgebreide enquête in te vullen. Dat vind ik een geweldig resultaat dat in ieder geval representatief is.”

De resultaten van de enquête plus de opmerkingen en reacties zijn verwerkt in een heus verslag. Zodoende beschikken we nu over een schat aan gedetailleerde adviezen, suggesties, aanvullingen en kritiek van allerlei soort.

Wil je het verslag lezen en als pdf downloaden?

Klik hier!

Benieuwd naar de complete enquêteuitslag?

Klik hier!

Informatieavonden

 

Verslag bewonersavond 3 maart 2020: ‘We hebben behoefte aan eigen regie’

Na de bewogen bewonersavond op 17 december in 2019 was er een vervolg op 3 maart. Met 150 tot 200 aanwezigen was deze avond net zo goed bezocht als de vorige. Naar aanleiding van ‘17 december’ stelde het Plaatselijk Belang zich op het standpunt dat ontwikke­lingen (toeristische maar ook andere) niet los mogen staan van een bredere visie op wat goed is voor het dorp.

Het verslag
Op 3 maart ging de aandacht niet alleen uit naar het project Noordpoort. Drie belangrijke onderwerpen waren toegevoegd:

  • de geplande Natura2000-verbindingszone tussen de Rottige Meenthe en de Weerribben,
  • de realisatie van een nieuwe Dorpsvisie
  • de zogenaamde korte klap (kleine ingrepen of verbeteringen die het leven in het dorp aanzienlijk kunnen veraangenamen).

Inzet was het informeren van de mensen over deze onderwerpen en vooral ook het ophalen van hun ideeën. Er werden vier groepen gevormd die langs de verschillende informatie- en discussieplekken in het dorpshuis rouleerden. Dit leverde een geanimeerd beeld op, soms wat rommelig (voor sommigen nuttig en gezellig maar voor anderen iets te veel van het goede). Maar geanimeerd was het zeker.

Nul-variant
Een veelgehoorde vraag was waarom aan ons geen nul-variant is voorgelegd. Met andere woorden: er lijkt al te zijn besloten tot toeristische ontwikkelingen zonder dat ons iets gevraagd is. Verder leeft bij velen de wens/eis dat er een rondweg komt voor Ossenzijl, voordat van verdere ontwikkelingen sprake kan zijn.
Overduidelijk werd dat het dorp behoefte heeft aan eigen regie, en het Plaatselijk Belang gaat dit ook oppakken. Daarbij is van het grootste belang dat wij als dorp vanuit een reactieve in een proactieve rol terechtkomen. Tijd dus voor een nieuwe Dorpsvisie, ter vervanging van het dorpsplan uit 2009 dat uiteraard niet meer up-to-date is. Onze ambitie is te komen tot een Dorpsvisie die zich laat inlijven in de gemeentelijke Omgevingsvisie die in de toekomst leidraad wordt voor gemeentelijk beleid. Hiervoor is noodzakelijk dat deze niet alleen in samenspraak met het dorp maar ook in samenspraak met de gemeente tot stand komt.

Snelkookpanbijeenkomst
Voor de (vlotte) totstandkoming van een Dorpsvisie werd een aantal acties benoemd, die door het Plaatselijk Belang zullen worden opgepakt. Zo komt er een dorpsenquête die wij in de loop van april de deur uit willen doen, en is het plan gerezen voor een zogeheten ‘schetsschuit’: een meerdaagse snelkookpanbijeenkomst waar diverse belanghebbende partijen en specialisten op diverse terreinen zijn vertegenwoordigd. Denk aan inwoners van het  dorp (ook jongeren), ondernemers (boeren, horeca, e.a.), maar ook aan experts van het waterschap,  een gebiedsbeheerder, een planoloog, iemand van de woningbouw­vereniging, enzovoorts.  Zo’n schetssessie zouden we graag binnen afzienbare termijn willen realiseren. Probleem is  echter de coronacrisis en alle gezondheidsmaatregelen die hier mogelijk roet in het eten gooien.

Nieuwe werkgroepen
Hoe betrokken het dorp zich voelt werd ook duidelijk toen velen hun handen opstaken om deel te nemen aan diverse werkgroepen die nodig zijn. Zo zijn nieuwe werkgroepen gevormd en oude werkgroepen uitgebreid: denk aan Dorpsvisie, Verkeer, Wonen, Website, maar ook voor kort(er) lopende projecten zoals 75 jaar Bevrijding, Fietspad Oudeweg, Parkeerplaats Hilligerspoortweg. Daarnaast hebben zich, in het kader van de korte klap, mensen aangeboden die zich willen inzetten voor zaken als zwerfafval, groenvoorziening, kade Schoolstraat, en speelplaatsen voor de jeugd.

Kortom, ons dorp is geweldig in beweging gekomen. Het Plaatselijk Belang zal zich graag inzetten om al deze zaken te helpen organiseren, coördineren en uitvoeren.